Kríza prekreslila vývoj, klientom chýba istota

Svet v roku 2023 trápila okrem iných aj energetická kríza. Využila vaša spoločnosť, ktorá sa venuje práve výrobe systémov šetriacich energiu, tento fakt vo svoj prospech?

Snažili sme sa využiť ten­to fakt, ale malo to skôr opačný efekt. Ak si prevádzkovateľ musel svoju prevádzku zatvo­riť pre cenu energií, nepomohlo to ani rastu záujmu o investície do rekonštrukcie vykurovacích systémov či chladenia. Množ­stvu firiem zvýšené náklady na energie odobrali financie z in­vestícií. Spolu v princípe s ne­odôvodnenou panikou z po­tenciálneho nedostatku ply­nu sa situácia skôr otočila proti nám. Naopak, pozitívny vývoj sme zaznamenali v doplnkových systémoch, ktoré dodatoč­ne tvoria pre používateľa úspory na nákladoch za energie. 

Podľa údajov z FinStatu vám posledné roky rástli tak tržby, ako aj čistý zisk. Posledný dostupný údaj je však za rok 2022. Potvrdil sa rovnaký trend aj za minulý rok? 

Áno. V roku 2023 nám tržby vzrástli iba mierne, ale podari­lo sa nám zvýšiť čistý zisk. Tak­že už môžeme hovoriť o relatív­ne stabilnom trende. 

V roku 2024 ceny energií už mierne poľavili a pre mnohé firmy už nie sú takým veľkým problémom. Pociťujete to tento rok vo vašom podnikaní, respektíve čo vplýva na vašu činnosť dnes najvýraznejšie? 

V aktuálnom období nás trápi najmä volatilita dopytu, ako ke­by potenciálni klienti a investori nemali istotu a nevedeli čo čakať, čo príde a kam smeruje sve­tová energetika. Je plyn dobrý alebo zlý a sú tepelné čerpadlá naozaj všeliek? Pre nás je naj­ ťažšie preklenovacie obdobie, keď už nikto nemrzne, ale ešte sa ani nepotí z tepla... V celej Eu­rópe vidíme spomalenie ekono­mík a niektoré segmenty, vráta­ne stavebníctva, už dlhšie hlásia prichádzajúce problémy. 

Kde všade môžeme nájsť vaše zariadenia? 

Naše zariadenia sa dajú nájsť najmenej v 22 krajinách, kam ich exportujeme. Môže ísť o aký­ koľvek typ prevádzky – výrobné a montážne haly, sklady a logistické centrá, garáže, depá, opra­vovne, budovy na chov hospo­dárskych zvierat, športoviská, telocvične, ale aj obchodné centrá, kultúrne domy, dokonca kosto­ly a reštaurácie, skrátka, všetko okrem bytov a kancelárií. Svo­ju spokojnosť potvrdzujú na­ši významní partneri a klien­ti, napríklad oceliarsky koncern Thyssenkrupp, svetový dodáva­teľ komponentov pre automotive ZF, výrobcovia vagónov ŽOS Tr­nava alebo Tatravagónka, Šinvoz či GOŠA. V automobilovom prie­mysle máme tiež aplikácie u re­nomovaných značiek ako Reut­ter Slovakia, Dongwon, Daejung, ITW Automotive alebo ADIENT či LEAR Corporation, môžeme spo­menúť YANFENG a AUTOSTOP. Aj výroba transformátorov SIE­MENS či svetová značka poľno­ hospodárskej techniky John Dee­ re. Naše riešenia preferujú aj silné slovenské značky ako THORMA vo Fiľakove alebo Železiarne Pod­brezová. Našimi spokojnými zá­kazníkmi sú aj výrobcovia tech­niky a náradia ako MAKITA. 

Na vašom webe stojí, že vaše výrobky nájdu uplatnenie aj v poľnohospodárstve. Ako presne? 

Naše produkty sú určené nielen pre priemysel. Hovorí­ me o všetkých odvetviach hos­podárstva, kde treba riešiť vy­kurovanie, chladenie a vetranie veľkých hál. Patria sem aj poľ­nohospodárske budovy. V zime sa okrem celoplošného vykuro­vania a vetrania sústreďujeme najmä na vykurovanie lokál­nych zón, ako napríklad obslu­ha dojárne a podobné priestory, ktoré sa využívajú iba pár hodín denne. V lete zvieratá trpia prí­lišným teplom možno ešte viac ako ľudia. Nevedia si zapnúť ventilátor či otvoriť okno. Prob­lémy s teplom spôsobujú zviera­tám stres, zvýšený úhyn, nižšiu produkciu či ich pomalší rast. V rastlinnej výrobe ide najmä o vysychanie a oneskorené do­ zrievanie rastlín, ale aj komfort pracovníkov pri zbere a spra­covaní plodín hlavne priamo v skleníkoch. Škodlivé výpary v priestoroch, nečistoty a hmyz znepríjemňujú život a ovplyvňujú produktivitu a efektivitu práce a zároveň zdravie zamest­nancov. Použitie klasických me­tód na riešenie týchto problé­mov je buď technicky náročné alebo finančne nákladné. 

Za minulý rok ste získali Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Čo pre vás znamená? 

Ocenenie znamená, že 30 ro­kov nášho snaženia, vytrvalosti a odvahy nebolo zbytočných a že sme si získali zaslúžený pozitív­ny ohlas. S kolegom a so spolu­ konateľom Michalom Mihalyfim sme sa rovnakým dielom pričini­ li o prežitie a rozvoj spoločnosti. A toto ocenenie znamená, že to, čo robíme a čím žijeme, má výz­nam a vysokú hodnotu nielen pre nás.