Obchodné podmienky

Ak ste firma alebo živnostník a nie je Vám pridelená zľava, overte si svoju zľavu a obchodné podmienky na adrian@adrian.sk alebo telefonicky na 0948 312 270  a uľahčite si tak Váš nákup. 

I. Všeobecné ustanovenia
Všetky naše ponuky, dodávky a služby podliehajú týmto všeobecným obchodným podmienkam /ďalej len „VOP“/ aj ak im nepredchádza takáto dohoda. Odchýlky od týchto podmienok platia len vtedy, ak sú od nás písomne potvrdené.
Informácie, ktoré sú uvedené v katalógoch, prospektoch, cenníkoch a schémach, sú orientačné a ADRIAN GROUP s. r. o. si vyhradzuje právo ich upraviť, či zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a to až do okamihu, keď sa stanú súčasťou technickej alebo obchodnej dokumentácie, ktorá vstupuje do konkrétnej ponuky resp. kúpnej zmluvy.

II. Ponuky
Ponuka nenahrádza zmluvu, je nezáväzná a jej platnosť časovo obmedzená /maximálne 60 dní/. Zmeny v platnej ponuke sa musia robiť písomne. Objednávky – kúpne zmluvy sa uzatvárajú a predkladajú iba písomne.
Zamestnanci spoločnosti nie sú oprávnení na ústne alebo individuálne dohody nad rámec odsúhlasenej a platnej písomnej zmluvy registrovanej v našej spoločnosti.
Ústne a telefonické dohody môžu byť právoplatné, len ak sú do 24 hodín potvrdene a podpísané vo vyššie uvedenej forme.

III.Dodacie lehoty
Dodacími lehotami zmluvy sa rozumejú lehoty, do ktorých bude tovar expedovaný zo skladu v Banskej Bystrici.
Dodacia lehota na tovar, ktorý nie je skladom je všeobecne 4 týždne. Presná a záväzná dodacia lehota sa potvrdzuje v deň zaslania objednávky alebo podpisu zmluvy a stáva sa ich neoddeliteľnou súčasťou.
Dodacia lehota začína plynúť odo dňa prijatia objednávky alebo podpisu zmluvy, prípadne uhradenia finančnej zálohy ak je tak uvedené. Eventuálne prekročenie dodacích lehôt nie je dôvodom k zrušeniu objednávky, resp. odstúpeniu od zmluvy ak sa tak výslovne neuvádza. Ak predávajúci predvída oneskorenie dodávky, upovedomí o tom kupujúceho s tým, že uvedie dôvody oneskorenia a nový termín. Oneskorenie dodacích lehôt nezakladá nárok na uplatnenie finančných nárokov ak tie neboli dohodnuté vopred a písomne potvrdené v kúpnej zmluve.

IV. Potvrdenie zákazky
Kupujúci potvrdzuje zákazku vystavením objednávky alebo podpísaním zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom, prípadne zložením dohodnutej finančnej zálohy ak nie je stanovené inak. Okrem špecifikácie predmetu zmluvy uvedenej v kúpnej zmluve si kupujúci neurčuje žiadne iné vlastnosti predmetu zmluvy.

V. Preprava tovaru
Prepravu tovaru z nášho skladu si kupujúci zabezpečuje na vlastné náklady a zodpovednosť. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za vady a škody ako aj dodatočné náklady spojené s prepravou ak nebolo inak dohodnuté vopred a písomne potvrdené v kúpnej zmluve.
Zaslanie tovaru poštou/kuriérom je vždy dohodnuté vopred. Preprava uvedeným spôsobom sa riadi internými podmienkami špedičnej firmy.
Ak si kupujúci objednal dovoz tovaru u nás, vyhradzujeme si právo na voľbu spôsobu, termínu a ceny prepravy. V tomto prípade zodpovednosť za tovar preberá prevozca podpisom sprievodnej dokumentácie.

VI. Prevzatie tovaru
Kupujúci je povinný prevziať tovar do 10 dní od oznámenia. V prípade nedodržania tejto lehoty sme oprávnení účtovať kupujúcemu skladné vo výške 0,05 % z ceny skladovaného tovaru za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo vymáhať náhradu škody.
V prípade, ak existujú nevysporiadané pohľadávky z predchádzajúcich období, sme oprávnení požadovať od kupujúceho tieto vopred uhradiť a do ich úplného uhradenia pozastaviť dodávky tovaru, čím nie sme v omeškaní s plnením záväzku.

VII. Balenie
Infražiariče sú dodávané v nasledovných častiach: horák, držiaky, koleno a príslušenstvo podľa špecifikácie – balené v kartónovej krabici; sálavé rúry a reflektory – voľne uložené.
Agregáty a ostatné výrobky a tovar sú dodávané v kartónovej krabici.
Použitie palety podlieha nášmu výberu.
Požiadavky kupujúceho na iné balenie sú účtované samostatne.

VIII. Vlastníctvo
Tovar je až do úplného zaplatenia našim majetkom, s ktorým môžeme ľubovoľne nakladať. Vyhradzujeme si vlastnícke právo aj voči tretím osobám. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho ak uhradil tovar a služby v plnej výške vrátane DPH.

IX. Cena a platobné podmienky
Ceny uvedené v ponuke, kúpnej zmluve resp. objednávke platia po dobu jej platnosti a sú uvádzané bez DPH, EX-WORKS Banská Bystrica.
Pri prijatí objednávky na tovar alebo službu sme oprávnení od kupujúceho požadovať zálohovú platbu až do výšky 100 % z celkovej sumy objednávky vrátane DPH ak nie je stanovené inak.
Zálohové faktúry sú všeobecne splatné 5 dní ak nie je stanovené inak.
Kupujúci obdrží faktúru /daňový doklad/ až po úhrade zálohovej faktúry a po dodaní tovaru /vystavený dodací list/. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru v deň odoslania tovaru. Faktúru posielame štandardnou poštovou službou.
Maximálna splatnosť faktúry je 14 dní, ak nie je stanovené inak.
V prípade nevysporiadaných pohľadávok kupujúceho z predchádzajúcich období sme oprávnení prijatú platbu použiť prednostne na úhradu týchto nevysporiadaných pohľadávok.
Pod platbou rozumieme okamih pripísania uhrádzanej sumy na náš účet.
Ak kupujúci mešká s platbou, sme oprávnení účtovať mu pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z omeškanej čiastky za každý deň omeškania, ak nie je dohodnuté inak.

X. Odstúpenie od zmluvy
Akékoľvek svojvoľné odstúpenie kupujúceho od objednávky alebo zmluvy je dôvodom na uplatnenie nároku na náhradu škody a dohodnutej zmluvnej pokuty. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká predávajúcemu nárok na náhradu škody.

XI. Export
Za riadne a úplné konanie vo všetkých procesoch súvisiacich s vývozom tovaru do a mimo EU zodpovedá kupujúci. Náklady spojené s týmito úkonmi znáša kupujúci ak nebolo dohodnuté inak vopred a písomne potvrdené v kúpnej zmluve. .
Nami dodaný tovar, vrátane náhradných dielov, nesmie byť bez nášho súhlasu vyvezený mimo územie Slovenskej republiky.

XII. Konštrukčné zmeny
Udávané technické údaje a parametre zariadení sú orientačné a podliehajú zmenám, ktoré vznikajú v dôsledku technického vývoja.
Tieto úpravy nie sme povinný dodatočne vykonávať na už dodaných zariadeniach. Záväzné technické dáta sú v technických podmienkach spotrebiča, ktoré sú súčasťou dodávky.

XIII. Záručné podmienky
Záruka na zariadenia, príslušenstvo a náhradné diely sa vzťahuje iba na výrobné vady a uplatňuje sa v zmysle reklamačného poriadku.
Pre uznanie záruky musí byť zariadenie nainštalované v zmysle technických podmienok výrobcu a platných noriem a predpisov a uvedené do prevádzky oprávneným servisným technikom.
Záručný a pozáručný servis je zabezpečený prostredníctvom zmluvných servisných organizácií. Ich zoznam je na vyžiadanie k dispozícii.
Konkrétne záručné podmienky sú súčasťou ponuky a balenia tovaru.

XIV. Reklamácie
Kupujúci je povinný reklamovať vady množstva tovaru bez omeškania pri prevzatí tovaru alebo služby. Ostatné vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať najneskôr do 7 dní od ich zistenia, najneskôr však do 15 dní po prevzatí.
Oznámenie o reklamácii musí mať písomnú formu a musí byť zaslané bez zbytočného odkladu spolu s kópiou daňového dokladu alebo uvedeným dátumom predaja s názvom a výrobným číslom tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatnú záručnú opravu, alebo výmenu v prípade, ak uvedené doklady nebudú predložené alebo budú neúplné, alebo ak je tovar neuhradený v lehote splatnosti v plnej miere. Riešenie uznaných reklamácií sa riadi reklamačným poriadkom výrobcu.

XV. Návrh technického riešenia
Nami vypracované ponuky a návrhy technických riešení sa vzťahujú výlučne na nami dodávané zariadenia a príslušenstvo. Údaje o tepelných stratách, priemernej ročnej spotrebe a vykurovacích systémoch sú orientačné. Nemôžu byť považované za podklad k realizácii alebo projektovú dokumentáciu.
Vypracovanie projektovej dokumentácie a komplexných kalkulácií je úlohou projekčnej kancelárie, ktorá nesie zodpovednosť za ich správnosť.
Všetky návrhy a dokumenty okrem tých, ktoré sa stanú predmetom kúpnej zmluvy sú vlastníctvom ADRIAN GROUP s. r. o.. a musia byť na požiadanie vrátené. Nemôžu byť zverejňované bez predchádzajúceho súhlasu autora alebo poskytnuté tretím osobám. V takom prípade si vyhradzujeme právo vymáhať od porušiteľa tohto ustanovenia bežnú trhovú cenu vypracovaných dokumentov a ich obsahu.

XIV. Všeobecné ustanovenia
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky tovaru v rámci kúpnej zmluvy sú technické podmienky. Ich prevzatie potvrdzuje kupujúci podpísaním dodacieho listu pri prevzatí tovaru.
Ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením všeobecných obchodných podmienok.
Na všetky právne vzťahy vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok, resp. iné sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka, prípadne iných súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.