Revízie komínov

Bezproblémový a spoľahlivý chod vykurovacích spotrebičov priamo ovplyvňuje aj stav komínov. Vyhláškou 401/2007 Z. z. je stanovený aj predpis čistenia a revízií komínov. Pre priemyselné vykurovacie spotrebiče na plynné palivá (G20 a G31) platia nasledovné predpisy:

  • Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
  • Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách
 

- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, raz za dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

 

- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

  • Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
  • Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená touto vyhláškou, sa nemusí až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

 

Nadriadeným predpisom vyhlášky je technická dokumentácia výrobcu spotrebiča a preto sa spotrebič musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených vyššie.

Zaujíma Vás čistenie a revízia komínov plynových spotrebičov vo Vašej prevádzke? Neváhajte nás kontaktovať na email sales@adrian.sk alebo 0948 352 067 a radi vám spracujeme cenovú ponuku.