Umiestnenie chladiacej jednotky

Výber miesta pre inštaláciu chladiča vzduchu je absolútne kľúčový. Na výber miesta sa treba pozerať hneď z niekoľkých zásadných hľadísk:

Prostredie a jeho vplyvov na chladič vzduchu

Chladiaca jednotka musí byť umiestnená mimo vnútorný priestor, to znamená v exteriéri.

Napriek tomu, že väčšine je to jasné, stále sa vyskytujú nespokojní zákazníci, ktorí sa sťažujú, že tá evaporačná jednotka, ktorú položili na regál v sklade chladí iba chvíľu a potom už iba fúka. Áno, je to fyzikálna zákonitosť, keďže chladiaca jednotka nemá prísun čerstvého vzduchu a začne nasávať "samú seba". Jednotka patrí do exteriéru aby nasávala vonkajší vzduch.

nesprávne umiestnenie chladiacej jednotky

To aký vzduch jednotka nasáva, je dané jej polohou.

  • Jednotky nikdy neumiestňujeme na miesta výduchov z technológií, tj. odvodov spalín alebo komínov, vetracích otvorov a klapiek, nad technológie a stroje umiestnené pri objekte vo vonkajšom prostredí.
  • Rovnako by sme mali zvážiť aj pohyb vzduchu a vetra. Všímame si polohu najbližšej vegetácie a jej typ. Listy zo stromu v dostatočnom množstve dokážu obmedziť prietok vzduchu, ak sa prilepia na vstupné filtre zariadenia.
  • Pri náveternej strane v prípade, že fúka smerom od susediaceho objektu, musíme zvážiť, čo sa v danom areáli deje. Sú tam výpary, prach alebo niečo iné. Jednotka nasaje to, čo pohyb vzduchu prinesie a odfiltrovať dokáže iba to, čo sa zachytí na mechanických filtroch a pri čistení vodou.

Výber miesta ovplyvňuje montáž z pohľadu komplikovanosti, časovej náročnosti a teda v konečnom dôsledku aj ceny. Existuje nepísané pravidlo, že čím komplikovanejšia montáž, tým komplikovanejšia údržba. Tak ťažko, ako sa s jednotkou pri inštalácii pasovali inštalatéri, tak sa budú pasovať údržbári. Napr. jednotka visiaca nad hranicou pozemku resp. umiestnená tak, že je prístupná iba od susedov predstavuje potenciálne riziko do budúcnosti.

Chladiacu jednotku je možné namontovať tromi spôsobmi

Umiestnenie chladiča vzduchu „NA ZEM“

je veľmi pohodlné z pohľadu montáže aj následnej údržby. Je potrebné zvážiť zabezpečenie zariadenia pred odcudzením alebo poškodením a najbližšie okolie. Doporučujeme uloženie na konzoly. Predíde sa tak priamemu nasávaniu prachu zo zeme ako aj znehodnoteniu pri daždi či snehu. Jednotka musí byť vo vodorovnej polohe pre rovnomerné zalievanie filtrov vodou. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné spevnenie podložia. Do návrhu treba zohľadniť aj bežné metre vzduchotechniky, ktoré si takáto inštalácia vyžiada naviac.

Umiestnenie chladiča vzduchu "NA BOČNÚ STENU"

tento typ jednotky sa dodáva so spodným výduchom cez koleno alebo s bočným výduchom s priamym vstupom do objektu. Pri bočnom výduchu, zariadenia prichádza o jednu zo štyroch filtračných stien a jej výkon poklesne o 25 %. Konštrukcia spotrebiča je odľahčená a celá jednotka aj pri plnej kapacite vody v prevádzke nemá viac ako 100 kg. Pri montáži a údržbe jednotky je potrebné zohľadniť všetky bezpečnostné aspekty. 

Umiestnenie chladiča vzduchu "NA STRECHU" 

Okrem toho, že je práca na streche svojou povahou riziková, Zariadenie umiestňujeme na strechu iba v prípade, že je strecha pochôdzna a bude pochôdzna aj v budúcnosti. Rovnako je nutné zabezpečiť vstup na strechu a to tak pre potreby inštalácie ako aj údržby. Samostatnou kapitolou je inštalácia adiabatických jednotiek do svetlíkov. Návrh musí zohľadňovať fakt, že k jednotke je potrebný trvalý prístup a akrobacia nad platňou z lexanu pri 10 m hale pri rôznorodých poveternostných podmienkach môže byť problém. 

 

Prevádzkové charakteristiky chladiča vzduchu

Zariadenie pracujúce s prietokom vzduchu, vody a ventilátorom. Pri prietoku vzduchu a ventilátore treba brať do úvahy hlučnosť, ktorá je síce minimálna, ale treba to zohľadniť. Často sa priemyselné stavby vyskytnú v obytnej zóne alebo naopak a tam je citlivosť na hluk významný faktor. Chladič je chránený pravidelným prepúšťaním vody. Ide o zabezpečenie proti tvorbe rias a baktérií v prípade stojatej vody. Túto vodu je potrebné zviesť k žľabom alebo kanalizačným otvorom.

Zariadenie je pripojené na rozvod vody a elektriky. Oba rozvody musia byť prístupné pre údržbu a servis. S oboma rozvodmi sa pracuje aj pri zazimovaní a odzimovaní spotrebiča, ktoré sú z pohľadu životnosti kľúčové, kedy sa systém vody vypúšťa a pripojenie na elektriku sa využíva pre skúšku tvrdím resetom.

Prívod vzduchu: vzduch z jednotky dopravujeme do určeného priestoru vzduchotechnikou. Používajú sa bežné hranaté potrubia alebo spiro rúry. V prípade lokálneho ochladzovania je z pravidla trasa dlhšia. Pri celoplošnom chladení sa často vzduchotechnika ukončuje fúkacími mriežkami už na hranici prechodu do interiéru. Aj vzduchotechnika je predmetom údržby. Pre samotný výkon adiabatikého chladiaceho systému sú najideálnejšie čo najkratšie trasy.

Montáž adiabatického chladiča vzduchu

Pri montáži sa využívajú jednoduché konštrukcie a konzoly. Ich výber a návrh závisí od statických možností objektu. Rozhodujúce je aj to, kam treba chlad reálne doviesť. Úlohou návrhu a realizácie je nájdenie čo najkratšej cesty, medzi chladiacou evaporačnou jednotkou a ochladzovaným miestom. Pozrite ako a kde sa chladiaca jednotka umiestňuje.